Budżet w 2019 roku to ponad 180 mln złotych rozłożonych na 16 województw. Już dziś warto zadbać o przygotowanie wniosku. Pomożemy we wszystkich formalnościach, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz wypełnienia i uzasadnienia wniosku.

Altkom Akademia spełnia wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych w ramach funduszy KFS:

 • jesteśmy placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego,
 • nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami Urzędów,
 • posiadamy certyfikat ISO – potwierdzający jakość przeprowadzanych szkoleń.

Kto może skorzystać?

O środki z KFS 2019 może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Podmioty wyłączone z programu, czyli prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę, zapraszamy do skorzystania z dofinansowania szkoleń z środków UE (https://bur.altkomakademia.pl).

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi:

 • 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Priorytety 2019

Priorytety tzw. „puli ministra”

 • Pracownicy reprezentujący zawody deficytowe w powiecie lub województwie (https://barometrzawodow.pl).
 • Osoby, które nie posiadają świadectwa dojrzałości.
 • Osoby po 45 roku życia.
 • Osoby, które mogą udokumentować min. 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub charakterze, nieobjętych prawem do emerytury pomostowej.
 • Pracownicy pochodzący z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnieni w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, członkowie lub pracownicy spółdzielni socjalnych pochodzący z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracownicy Zakładów Aktywności Zawodowej.
 • Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele kształcenia zawodowego oraz pozostali nauczyciele, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.

Priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS

 • Firmy stosujące nowe technologie i narzędzia pracy.
 • Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 • Pracownicy Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Działania Krok po Kroku - w czym możemy pomóc...

Lp. Działania Firma Altkom Akademia Powiatowy Urząd Pracy
1 Chęć skorzystania z KFS TAK
2 Zbadanie potrzeb szkoleniowych TAK
3 Wybór szkoleń TAK doradztwo
4 Uzupełnienie wniosku TAK doradztwo
5 Złożenie wniosku TAK TAK
6 Pozytywna decyzja TAK
7 Podpisanie umowy z Urzędem TAK TAK
8 Podpisanie umowy z Altkom Akademią TAK TAK
9 Przelanie środków na konto firmy TAK
10 Realizacja szkolenia TAK
11 Wystawienie faktury TAK
12 Opłacenie faktury TAK
13 Rozliczenie z urzędem (na podstawie opłaconej faktury) TAK
Infolinia edukacyjna - szkolenia
Infolinia
801 258 566

Jesteś zainteresowany?
Skontaktujemy się z Tobą.

*
*
*
*
*

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia przez Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zgłoszenia. Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania.

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania.

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl.

Dowiedz się więcej i sprawdź jakie wsparcie Ci oferujemy.

Infolinia edukacyjna - szkolenia
Infolinia
801 258 566